การซื้อขายสกุลเงินถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Major Pairs, Cross Pairs, Emerging Market Pairs และการซื้อขายทรัพย์สินอื่นอีก 4 ประเภทคือ Commodity, Indices, Future และ CFD ทําให้ตลาดมีผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนเลือกสรรจํานวนมากเกิดการซื้อขายตลอดเวลา

การส่งคําสั่งซื้อขาย

ขั้นตอนแรกของการส่งคําสั่งซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 4 คือการเลือกเมนู Tools เลือก New Order สามารถใช้ปุ่มลัด F9 แทนได้

Instant Execution

คําสั่ง Sell ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง
คําสั่ง Buy ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น

Pending Order

คําสั่ง Sell Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลงแต่ราคาจะลดลงหลังจากลงไปสักระยะแล้ว
คําสั่ง Sell Stop ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลงแต่ราคาจะลดลงหลังจากขึ้นไปสักระยะแล้ว
คําสั่ง Buy Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนจะเพิ่มขึ้นราคาจะต้องลดลงก่อน
คําสั่ง Buy Stop ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นหลังจากขึ้นไปสักระยะ

Stop Loss (S/L)

คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อลดความสูญเสียหากราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เมื่อราคามาถึงระดับที่กําหนดไว้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Target (T/P)

คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อทํากําไรเมื่อราคามาถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ผลการดําเนินการของคําสั่งนี้ส่งทําให้นักลงทุนได้รับกําไรโดยไม่ต้องปิด Position ด้วยตนเองเมื่อราคามาถึงรดับที่นักลงทุนกําหนดไว้

Trailing Stop

คําสั่งมีลักษณะคล้ายกับ Stop Loss (S/L) ที่จะสามารถช่วยให้การสูญเสียอยู่ในวงจํากัด Trailing Stop เป็นไปโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานเมื่อ Position กลายเป็นผลกําไรที่ราคาในตลาดอยู่ห่างจากระดับที่กําหนดไว้ล่วงหน้าโดยนักลงทุนสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกขวาที่ Position เลือก Trailing Stop จากนั้นเลือกระดับที่ต้องการ

Trade Positions

เมื่อนักลงทุนส่งคําสั่งการลงทุนแล้วจะปรากฏคําสั่งประกอบด้วย
Opening position การซื้อหรือขายเป็นผลมาจากตลาดหรือการดําเนินการสั่งซื้อที่ค้างอยู่
Modifying position การปรับเปลี่ยน Position เพื่อป้องกันการสูญเสียและทํากําไรในระดับที่ต้องการ
Placing orders การวางคําสั่งซื้อขายที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
Deletion การยกเลิกคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการ
Closing position การปิด Position เพื่อทํากําไรหรือป้องกันการขาดทุนที่มากกว่าเดิม

Maximum Deviation

ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดที่อนุญาตในในการเปิด Position ค่าเบี่ยงเบนราคาจะส่งผลให้ราคาไม่สามารถเปิดในรูปแบบการดําเนินการทันทีแต่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินจํานวนที่นักลงทุนกําหนดไว้

Multiple Close

เป็นคําสั่งปิด Position ที่มีลักษณะคล้ายกันพร้อมกันทั้งหมดโดยคําสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นคําสั่งที่เกิดจากคู่เงินเดียวกันมีทิศทางราคาไปทางเดียวกันคําสั่งจึงจะสามารถใช้งานได้หากในคู่เงินนั้นมีรูปแบบคําสั่งหลากหลายระบบจะเลือกเฉพาะคําสั่งที่มีความคล้ายกันเท่านั้น