Fibonacci Number
Fibonacci เป็นชื่อเรียกเลขอนุกรมมหัศจรรย์ที่ตั้งขึ้นตามผู้คิดค้นคือ LEONARDS FIBONACCI ซึ่ง
สังเกตเห็นว่าธรรมชาติมีสัดส่วนสัมพันธ์กับตัวเลขนี้ต่อมาได้มีการประยุกต์นำมาใช้ในการวิเคราะห์ราคา
หุ้น Fibonacci เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้วัดหา แนวรับ –แนวต้าน และหาราคาเป้าหมายของราคาในตลาด
Forex เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากเพราะ Fibonacci ใช้ง่ายและเป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้
โดยมีรูปแบบอยู่ 2 ลักษณะที่ใช้กันอยู่บ่อย ๆ คือ
Fibonacci retracement หาแนวรับแนวต้านราคาในแนวระนาบ
Fibonacci fan หาแนวรับในแนวเฉียง
ส่วนใหญ่ที่เห็นใช้กัน ก็จะเป็นอันแรกครับ
การนำไปใช้งาน สัดส่วนที่นำมาใช้ ถูกคำนวณมาเป็น % มีดังนี้
0 (0%)
0.236(23.6%)
0.382(38.2%)
0.500(50%)
0.618(61.8%)
0764(76.4%)
1.00(100%)
1.382(138.2%)
1.618(161.8%)
2.618(261.8%)
4.236(423.6%)
ตัวเลขสีดำคือตัวเลขที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะจะเป็นจุดกลับตัวของแท่งเทียนหรือการปรับ
ฐานนั้นเอง
การใช้ Fibonacci สามารถใช้วัดไดทั้งคลื่นย่อยและคลื่นหลักตามสะดวกและโดยมากเราวัดในคลื่นย่อย
มักจะตรงกับคลื่นหลักอย่างน่าแปลกใจในบางคร้ัง ซึ่งหากตรงกัน ผมมักให้ความสำคัญ เพิ่มตรงจุดน้ันมาก

การใช้ Fibonacci ใช้ตอนไหน และตรงไหนดี?
เป็นคำถามสำหรับมือใหม่ ที่บางคนลากแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีต้องย้อนกลับไปอ่านอีกทีข้างบน ที่
บอกว่า ใช้หาแนวต้าน แนวรับ และราคาเป้าหมาย เราต้องหาหัวหาท้ายของคลื่นให้ได้ก่อน
ก่อนอื่นเลยครับเราต้องเราต้อง เลือก Fibonacci โดยเข้าไปที่ Insert >>Fibonacci Retracement แล้วก็เอา
มาลากบนกราฟ โดย Fibonacci แบบด้งัเดิม ที่ให้มาก ับ Mt4 จะไม่มีราคาติดอยู่ที่ระดับต่างๆของ Fibonacci
ดังรูปด้านล่าง[fibonacciretracment56.gif]

เมื่อเรามี Fibonacci อยู่บน Chart แล้วให้คลิกขวาที่ Chart เลือก Objects List แล้วเลือก Fibonacci จากนั้น
เลือกEdit
เมื่อคลิกที่ Edit แล้วให้คลิกที่ Fibonacci Levels จากนั้นเติมคา ว่า=%$ลงไปต่อท้ายที่ช่อง Descriptions
ทุกตัวครับ

[Editfibo5.png]

เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

[fibonacciretracment14.png]

 

การใช้ Fibonacci Retracement
1.ใช้เพื่อหาแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance)
หาจุดตำ่สุด(Low) และ หาจุดสูงสุด High ก่อนโดยหาจากยอดคลื่นล่าสุด และก้นบึ้งล่าสุด ดังรูปเมื่อ
ราคาได้เคลื่อนตัวลงมาแล้ว ราคาจะขึ้นไปปรับตัวที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2 , 50.0 และ 61.8 เรา
สามารถใช้จุดเหล่านี้เป็นแนวต้านของราคาได้ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน (resistance ) นี้ได้ราคาก็จะ
ปรับตัวลงต่อ และมาทดสอบที่ Low เดิม แต่ถ้าสามารถผ่าน แนวตา้นนี้ได้ราคากจ็ะกลับไปทดสอบ High
เดิม เช่นเดียวกัน
2.ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาราคาเป้าหมาย (Target price )
ทุกๆครั้งที่เราทำการเข้าเทรด เมื่อเข้าไปแล้ว เรากต็้องหาราคาเป้าหมายว่ามันควรจะไปถึงไหน
Fibonacci Retracement สามารถบอกเราได้ ว่ามันควรจะไปแค่ไหน แต่จงจำไว้นะครับ ว่าทุกอย่างเป็นเพียง
แค่การคาดการณ์ ไม่ได้ตรงตามทฤษฎีเสมอไปครับ